sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.

Kommune Qeqertalik Siunnerfimmi sulianik ataqatiigiissarsisussarsiorpoq

Kommune Qeqertalik

Aasiaat
Ikkunneqarpoq: 22-04-2024
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 13-05-2024
Suliffissamut ID normut: LJA-85447402
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Fuldtid
Suliassaqarfik: Kontor og administration, Socialvæsen, Sundhed

Kommune Qeqertalik søger en projektkoordinator til Siunnerfik. Stillingen er på hovedkontoret i INUA.

Fællesplanlægning af projektet Siunnerfik har til mål at oprette målsætninger for fem årig plan til at realisere kommunalbestyrelsens beslutning for børn og unge. Herunder emner som kommunalbestyrelsen har besluttet; at ophøje og optimere elevernes karakterer i folkeskolen, nedbringe skoleelevernes fravær samt nedbringe brugen af euforiserende stoffer.

Hvis projektet Siunnerfik skal have succes, er det nødvendigt at der sker igennem kompetent koordinering. Projektkoordinatorens primære opgaver og ansvarsområder:

  • faglige niveau af vejledningen for områdeledere og bychefer, samt det koordinerende bindeled mellem områdeledere og bychefer på området på forskellige lokaliteter.
  • leder udvikling af arbejdsprocesser, funktioner, herunder implementering af samme, således at kommunens overordnede målsætning nås

Udover det ovennævnte skal man regne at der kommer andre arbejdsopgaver.

Du skal stå for kompetenceudvikling af medarbejdere, så der skabes synergi mellem medarbejdere, faglig kompetencer og faglige opgaver. Endelig skal du bidrage til kommunens igangværende implementering af nye mål, ledelsesgrundlag og strategier i samarbejde med kommunens øvrige fagkoordinatorer og bychefer.

Som fagkoordinator går du forrest for at sikre sammenhæng og retning i indsatsen på tværs af kommunens byer og bygder.

Du understøtter og udvikler den faglig udvikling af området, så der er fokus på helhedstænkning og forebyggende, tidlig indsats og andre forebyggende foranstaltninger.

Arbejdsopgaver

-Tovholder på klagesagsbehandling

-Udarbejdelse af høringssvar

-Kvalitetssikre indstillinger/oplæg til kommunens respektive stående udvalg

-Indgå i arbejdsgrupper og evt. styregrupper og repræsentere Fagkoordinatorens område ved udvalgsmøder, i styregrupper mv. hvis dette kræves

-Planlægge og gennemføre undervisning i konkrete faglige emner

-Identificere faglige generelle udviklingsbehov

-Opfølgning på resultater

-Justere og opdatere arbejdsgange

-Sikre at beslutninger er koordineret med relevante parter i fagkoordinatorteamet, med ledelse og øvrige afdelinger

-Medvirke til at udvikle og gennemføre formidlingsstrategi i forhold til beslutninger, projekter, tiltag til (gen)oprettelse af fagligt niveau eller implementering af lovgivning, driftsudviklingsprojekter mv.

-Medansvarlig for at sikre de politiske pejlemærker

-Medvirke til at formidle og implementere ledelsens strategi for den samlede indsats i den enkelte Fagkoordinators område

-Sikre at ledelse er orienteret, inddraget eller har truffet relevante beslutninger i forhold til det konkret ansvarsområde


Kompetence

-Udarbejde og implementere standarden for det faglige niveau på området på tværs af kommunen

-I sagsfremstillinger udgøre den faglige forpligtelse for udvalget

-Udforme årshjul på kommunalt plan og uddelegere ansvaret for implementering lokalt

-Opfølgning på politiske beslutninger og derefter rapportering til udvalget

Samarbejdsrelationer

-Udvalget: sagsfremstillingsudformning følgende undersøgelse, lovlighedstest og udførelse af faglighedspligten. Besvare spørgsmål fra politisk hold gennem redegørelser og lovhjemmel

-Direktionen: orientering og opfølgning af drift samt forslag på udviklingsområder

-Bychefer: orientering om lovlighedstest af områdelederes ansvar samt manglende efterlevelse af kommunale målsætninger

-Øvrige fagkoordinatorer: faglig sparring på konkret sagsbehandling og koordinering i gråzonerne - når fagligt ansvar overlapper mellem områder.

-Områdeledere: Indhente informationer til områdets årshjul, lave opfølgning på politiske beslutninger

-Borgere: besvare klager efter udredning og lovlighedstest efter. Vær særligt opmærksom på notatpligt, begrundelsespligt og vejledningspligt.

Faglige kvalifikationer

-Specialisering på området, som udgangspunkt en kandidatgrad

-Specialisering på området, erfaring fra lignende stillinger

Personlige kvalifikationer

-Projektledelse og koordinering kræver gode kommunikations- og samarbejdsevner

-Udviklingslyst og faglig nysgerrighed

-At kunne repræsentere kommunens og kommunernes interesser i arbejdsgrupper

Om os

Kommune Qeqertalik er en nyoprettet kommune i den sydlige del af Diskobugten. Vores kommune består af fire byer og otte bygder, og vores mål er at kommunens arbejde skal være synligt alle steder. Et af vores helt store fokuspunkter er fleksibiliteten. Vi vil være lettilgængelige for borgerne og have et personale, der udviser god service, og vi ønsker at tilpasse det kommunale arbejde til vores grønlandske værdier og kulturelle baggrund. Læs mere om vores nye organisation på: http://www.qeqertalik.gl 

Aasiaat ligger på en ø i den sydlige del af af Diskobugten. Øen ligger i et stort skærgårdsområde og er kendt for sit fantastiske kajak-farvand, og vores område er desuden det mest populære sted for hvaler i Grønland. Tro os, når vi siger, at du aldrig bliver træt af at se på dem. Byen er Grønlands femtestørste med cirka 3.100 indbyggere og kommunen har sammenlagt 6.500 indbyggere (eksklusive hvaler og slædehunde).

Løn og arbejdsvilkår

Løn- og ansættelsesvilkår (herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning) fastsættes efter den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale eller overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation. Bliver du ansat, har du tre måneders prøvetid.

Bolig:

Der vil til stillingen kunne anvises personalebolig, for hvilken der betales depositum og husleje, forbrug m.v. efter de til enhver tid gældende regler for huslejebetaling i Grønlands Selvstyres og kommunens ejendomme m.v. i Grønland. For yderligere information om husleje herunder forbrug o.l. henvises til oplysninger på: www.ini@ini.gl.

Såfremt permanent personalebolig ikke kan stilles til rådighed umiddelbart ved tiltrædelse, vil der for medarbejdere med ret til vakantbolig blive tilbudt en midlertidig vakantbolig, for hvilken der betales A-skat for frie goder i henhold til gældende lovgivning.

ELLER Tiltrædelsestidspunktet er afhængigt af hvornår der er en personalebolig til rådighed. Der ydes tiltrædelsesrejse samt bohaveflytning i henhold til gældende regler.

En personalebolig skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.


Yderligere oplysninger

Du kan indhente yderligere oplysninger om stillingen hos Kommunal direktør Nivi Strunz på e-mail nivi@qeqertalik.gl

Ansøgning:

Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail eller post.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke “Søg denne stilling"

Hvis du har problemer med upload filer kontrakt hr@qeqertalik.gl

Vi ser frem til at modtage din ansøgning


Følg os:

På vores hjemmeside www.qeqertalik.gl

På vores Facebookside https://www.facebook.com/Kommune-Qeqertalik-243043503252446

På vores LinkedIn https://www.linkedin.com/company/kommune-qeqertalik/

1. Aasiaat https://www.linkedin.com/showcase/aasiaat/

2. Qeqertarsuaq https://www.linkedin.com/showcase/qeqertarsuaq-/

3. Qasigiannguit https://www.linkedin.com/showcase/qasigiannguit/

4. Kangaatsiaq https://www.linkedin.com/showcase/kangaatsiaq


Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia