sullissivik.gl
Atorfimmut ussassaarummut oqaatsinut allanut nuunniarlutit tooruk
dansk (Danmark)
Malugiuk atorfimmut allagarsiissutaasumut matumunnga piffissaliussaq naareerpoq!
Atorfimmut allagarsiissutaasumut qinnuteqarnissamut piffissaliussaq qaangiutereerpoq, aammalu atorfik qinnuteqarfigineqarsinnaajunnaareerppoq. Allagarsiussaq innersuussivittuinnaq takutinneqarpoq.
Namminersorlutik Oqartussat

Revisionschef til Grønlands Selvstyres Interne Revisions enhed

Namminersorlutik Oqartussat

Nuuk
Ikkunneqarpoq: 18-04-2024
Piffissaq atuuffissaa naassaaq: 17-05-2024
Suliffissamut ID normut: LJA-85440946
Atorfeqarnermi atugassarititaasut: Tamakkiisoq
Suliassaqarfik: Allaffik & allaffissorneq

Vi søger Revisionschefen for Grønlands Selvstyres Interne Revisions enhed.

Grønlands Selvstyre søger en revisionschef, som kan stå i spidsen for en styrkelse af det interne revisionsarbejde på tværs af Selvstyret. Revisionsenheden varetager interne revisionsopgaver i Grønlands Selvstyre og følger Standarder for Offentlig Revision.

For at sikre fokus på god forvaltningskultur er målet, at styrke den interne revisionsenhed, der med det nødvendige faglige niveau, kan sikre en styrket intern revision på tværs af Grønlands Selvstyre.


Intern Revision refererer organisatorisk til Styrelseschefen for Økonomi- og Personalestyrelsen (ASA) og indgår i tæt samarbejde med Den centrale Regnskabsafdeling og Selvstyrets eksterne revision.

Det må forventes, at i ansættelsesprocessen at gennemgå en Tomas test, og at der indhentes relevante referencer.


Som øverste chef for revisionsenheden bliver dine opgaver blandt andet at:

 • Stå i spidsen for en konstruktiv udvikling af Kontoret for Intern Revision og at skabe en ny velfungerende enhed med optimal udnyttelse af kontorets kompetencer,
 • Samle, motivere og lede de interne revisorer der arbejder med meget forskelligartede revisionsopgaver,
 • Understøtte, at enheden hele tiden har de fornødne kompetencer og viden,
 • Kontinuerligt sikre efterlevelsen af de fælles principper for samarbejdet med den eksterne revisor,
 • Sikre, at de interne kontroller følger gældende regler og standarder,
 • Gennemføre revision af Selvstyrets 120 enheder, fonde samt anlæg og byggeregnskaber,
 • First Level Control af EU's Northern Periphery Programme projekter,
 • Godkende regnskabsinstrukser og inventarlister,
 • Rådgive og undervise Selvstyrets enheder i bl.a. regnskabsinstrukser, og intern kontrol,
Der er tale om en udviklende og udfordrende stilling, som stiller store krav til dine samarbejdsevner og faglighed. Vi forventer at du er i stand at skabe et godt arbejdsmiljø samt forestå forenklingen af vores administrative systemer og forretningsgange.


Dine kompetencer
For at komme i betragtning til stillingen skal du have en relevant videregående uddannelse og erfaring inden for økonomi, revision og risikostyring. Derudover forventer vi, at du:
 • Har revisionsmæssig uddannelse – cand. merc. Aud.
 • Har relevant ledelseserfaring,
 • Har flere års erfaring med intern eller ekstern revision,
 • Har lyst til at lede et kontor med 4 dygtige medarbejdere,
 • Har et godt kendskab til systemer, krav og procedurer for standarder i revision,
 • Har Indgående forståelse for god offentlig forvaltning,
 • Har gode evner til at planlægge opgaver og ressourcer,
 • Har gode analytiske evner,
 • Kan navigere i en politisk ledet organisation,
 • Ser dine medarbejder og deres trivsel og faglige udvikling som en vigtig ressource,
 • Kan bevare overblikket,
 • Gerne er dobbeltsproget og har engelskkundskaber.  Har god og grundlæggende forståelse for grønlandsk kultur, sprog og samfundsforhold.

Løn- og ansættelsesforhold
Stillingen er for tiden klassificeret/lønfastsat svarende til LR 38.

Lønnen med faste løndele i LR 38 udgør pr. 1. april 2022 månedligt Kr. 56.911 og årligt Kr. 682.930

Der vil i udgangspunktet ske ansættelse på overenskomstvilkår, hvor ansøger i forvejen måtte være tjenestemand i henhold til tjenestemandslove for det offentlige Grønland, kan der ske ansættelse på tjenestemandsvilkår.

Tjenestemænd i staten og ansatte efter en række AC-overenskomster, bl.a. overenskomsten mellem DJØF og Finansministeriet, har ret til tjenestefrihed uden løn i forbindelse med ansættelse under Grønlands Selvstyre. Indenrigsministeriet har ligeledes henstillet til kommuner og regioner, at der vises imødekommenhed over for ansøgninger om tjenestefrihed uden løn ved ansættelse under Grønlands Selvstyre. Bestemmelserne om tjenestefrihed omfatter også ægtefælle/samlever til personer, der ansættes under Grønlands Selvstyre.

For stillingen gælder, at der ingen højeste tjenestetid er fastsat og, at bestemmelserne om ydelse af godtgørelse for merarbejde, og bestemmelserne om godtgørelse for mistede fridage ikke finder anvendelse, arbejdstiden er i udgangspunktet 40 timer ugentligt.

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation.


Bolig
Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har anvist personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret bibeholdes retten til anvist personalebolig.


Ansøgningsfrist er den 17. maj 2024, kl. 16.00 grønlandsk tid.
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte regnskabschefen Egon Skindhøj på tlf. +299 346726 eller på mail: egsk@nanoq.gl i Den Centrale Regnskabsafdeling.

Inuit akornanni attaveqaatit
LinkedIn-mut ikkuguk
Google+-mut ikkuguk
Suliffeqarfiup inissisimaffia